Information

Danh ngôn

馬の耳に念仏。 | Đàn gảy tai trâu.