Information

Danh ngôn

勝って兜の緒を締めよ。 | Thắng không kiêu, bại không nản.