Information

Danh ngôn

熱意なしに偉大なことが達成されたことはない。 | Không có sự vĩ đại nào đạt được nếu không có sự nhiệt tình, nhiêt tâm.