Information

Danh ngôn

果報は寝て待て。 | Há miệng chờ sung.