Ngữ pháp N2: 文体の一貫性

Jan 09, 2018
0
1

Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số quy tắc dùng từ cơ bản khi sử...

Ngữ pháp N2: 省略・繰り返し・言い換え

Jan 09, 2018
0
0

Xin chào các bạn. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thủ pháp lược bớt...

Ngữ pháp N2: 接続表現

Jan 09, 2018
0
0

Xin chào các bạn. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng một số từ...

Ngữ pháp N2: 「は・が」の使い分け

Jan 09, 2018
0
0

Xin chào các bạn. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm...

Ngữ pháp N2: 指示表現「こ・そ・あ」の使い分け

Jan 08, 2018
0
0

Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử...

Ngữ pháp N2: 視点を動かさない手段-4 「~てあげる・~てもらう・~てくれる」の使い分け

Dec 31, 2017
0
0

Xin chào các bạn. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 「~てあげる・~てもらう・~てくれる」 và...

Ngữ pháp N2: 視点を動かさない手段-3 受身・使役・使役受身の使い分け

Dec 31, 2017
0
0

Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng câu bị động, câu sai...

Ngữ pháp N2: 視点を動かさない手段-2 「~てくる・~ていく」の使い分け

Dec 30, 2017
0
0

Xin chào các bạn. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm...

Ngữ pháp N2: 視点を動かさない手段-1 動詞の使い方、自動詞・他動詞の使い分け

Dec 30, 2017
0
0

Xin chào các bạn. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cách sử dụng động từ,...

Ngữ pháp N2: 条件を表す文

Dec 27, 2017
0
0

Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các...

Information

Danh ngôn

一期一会 | Nhất kỳ nhất hội.