Bài tập tuần này

Chưa có bài tập mới tuần này.
Information

Danh ngôn

天は二物を与えず。 | Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí.